راهکارهای پکپارچه شهرداری ها

دنیای امروزی مدیران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات اداری به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. شرکت پژوهش با سابقه نزدیک به 20 ساله نرم افزارهای اداری و استفاده از متخصصین عالی رتبه اداری و اداری کاملترین برنامه اداری مخصوص شهرداری ها را در عین سادگی و کارایی بالا را تولید نموده است.